کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
18 May 2024 12:41:51 PM

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه  سمنان برگزار می کند:

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Wednesday 1 st May 2024
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Wednesday 1 st May 2024
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Tuesday 30 th April 2024
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Sunday 28 th April 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس