بازدید اعضای بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۵:۳۶ بعد از ظهر
در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر محسن سلیمانی و آقای دکتر ایرج پور اصفهانی اعضای بورد تخصصی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر محسن سلیمانی و آقای دکتر ایرج پور اصفهانی اعضای بورد تخصصی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین آقای دکتر عجم، رئیس دانشکده پرستاری و آقای دکتر شارعی نیا، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری، از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس