اعضای گروه فیزیولوژی

اعضای گروه فیزیولوژی
دکتر مریم مقیمیان-مدیرگروه

دکتری تخصصی فیزیولوژی
دانشیار و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225813-051 داخلی 330

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
دکتر عباسعلی عباس نژاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی
استادیارو عضو هیات علمی

تلفن تماس : 757225813-051 داخلی 121

مشاهده رزومه